Sort by
Sort by

Voorwaarden en Condities Nestlé website

Bedankt voor je bezoek aan deze website. Lees alsjeblieft zorgvuldig de Voorwaarden en Condities die dit document bevat, aangezien het gebruik van deze site impliceert dat je akkoord gaat met de voorwaarden en condities die hierin worden beschreven. Op deze hele site verwijzen de begrippen "we/wij", "ons", "onze", "Nestlé" naar Nestlé Nederland en eventuele daarbij aangesloten bedrijven die in de context passen.

Privacybeleid website
Alle persoonlijke gegevens of materialen die naar de sites van Nestlé Nederland worden gestuurd zijn onderworpen aan het beleid van Nestlé met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring die je hier kunt vinden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die wij beschikbaar stellen op deze site. Je vertrouwen in het materiaal op deze site is voor eigen risico. Je gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om alle veranderingen in het materiaal en de informatie die deze site bevat te controleren.

Verzending
Alle niet-persoonlijke berichten of materialen die je verzendt naar deze site per elektronische post of anderszins, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, zijn, en worden behandeld als, niet-vertrouwelijk en niet-particulier.

Alles wat je verzendt of post wordt eigendom van Nestlé en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief en zonder beperking van reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Voorts staat het Nestlé vrij om gebruik te maken van alle ideeën, artwork, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of concepten die de berichten die je naar deze site verstuurt bevatten, voor welk doel dan ook (inclusief en zonder beperking van de ontwikkeling, fabricage, reclame en marketing van producten). Al het zodanige gebruik vindt plaats zonder vergoeding aan de partij die de informatie voordraagt.

Met het voordragen van informatie garandeer je ook dat de voorgedragen materialen/inhoud jouw eigendom is, dat het niet lasterlijk is en dat door het gebruik van de informatie door Nestlé geen rechten van derden worden geschonden. Nestlé Nederland is niet verplicht om gebruik te maken van de voorgedragen informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
® Gedeponeerd Handelsmerk van Société des Produits Nestlé S.A.. Alle rechten voorbehouden.
Alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Nestlé S.A. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Je hebt toestemming om te bladeren in deze site, passages te reproduceren door middel van printen, downloaden naar een harde schijf of met de bedoeling deze te verspreiden aan andere individuen. Dit mag alleen gedaan worden op voorwaarde dat je alle copyright- en andere eigendomsverklaringen intact houdt en dat de bovenstaande handelsmerkverklaring op zulke reproducties voorkomt.

Geen reproductie van enig deel van deze site mag worden verkocht of verspreid met de bedoeling winst te maken noch mag deze worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of site. De handelsmerken, logo's, merktekens en dienstmerken (gezamenlijk "Handelsmerken") die worden weergegeven op deze site behoren tot Nestlé S.A.. Niets wat deze site bevat mag worden opgevat als toestemming of het recht om gebruik te maken van een Handelsmerk dat wordt weergegeven op deze site. Het is strikt verboden gebruik/misbruik te maken van de Handelsmerken die worden weergegeven op deze site, of op enige andere inhoud op deze site, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden en Condities.

Wij stellen je er ook van op de hoogte dat Nestlé op offensieve wijze de hand zal houden aan haar intellectuele eigendomsrechten tot de volledige reikwijdte van de wet inclusief strafrechtelijke vervolging in geval van ernstige overtredingen.

Links naar andere websites
Links op de sites van Nestlé Nederland kunnen je naar sites leiden die niet tot het Nestlé netwerk behoren en Nestlé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid of werking van deze andere sites. De links worden te goeder trouw verschaft en Nestlé kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen aan andere sites waarnaar wij een link verschaffen. De opname van links naar andere sites impliceert geen onderschrijving door Nestlé. Wij raden je ten zeerste aan jezelf op de hoogte te stellen van de rechts-en privacyverklaringen van alle andere sites die je bezoekt en deze zorgvuldig te lezen.

Garanties en Disclaimers
Het gebruik van deze site is uitsluitend voor eigen risico.

Garanties
Deze site wordt gepresenteerd op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid en derhalve biedt Nestlé geen enkele garanties, hetzij expliciet, impliciet, statutair of anderszins (inclusief the impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) inclusief garanties of verklaringen dat materialen op deze site volledig, juist, betrouwbaar en actueel zijn en geen derden schenden; dat toegang tot deze site ongestoord of foutloos is; dat deze site beveiligd is; dat elk advies of mening verkregen van Nestlé via deze site juist of betrouwbaar is en alle verklaringen of garanties daartoe uitdrukkelijk afgewezen worden.

Let op dat sommige jurisdicties uitsluitingen van impliciete garanties niet toestaan, en dat sommige van deze uitsluitingen derhalve wellicht niet op jou van toepassing zijn. Controleer hiervoor de lokale wetgeving.

Wij behouden het recht voor om je toegang tot deze site of enige functie van deze site of enige functie van een gedeelte daarvan te allen tijde te beperken of te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Noch Nestlé, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens ons, is op enigerlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele directe, incidentele, bijkomende, indirecte of hoge schade, kosten, verliezen of welke verplichtingen dan ook voortkomend uit jouw toegang tot, gebruik, onvermogen tot gebruik, of wijziging in inhoud van deze site, of voortkomend uit enige andere site die je bereikt via een link van deze site, of uit enige maatregelen die wij nemen of verzuimen te nemen als gevolg van enige elektronische mailberichten die je ons stuurt.

Noch Nestlé, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, productie of presentatie van deze site, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de op deze site beschikbaar gestelde materialen en diensten of voor de verschaffing van correcties, updates of releases in verband daarmee. Alle materialen op deze site zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

Voorts is Nestlé niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor geleden verliezen veroorzaakt door virussen die je computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren ten gevolge van jouw gebruik van, toegang tot, of downloaden van materiaal van deze site. Als je ervoor kiest materiaal van deze site te downloaden, dan doe je dat voor eigen risico.

Verboden activiteit
Het is verboden om handelingen te verrichten die Nestlé naar redelijk oordeel ongepast acht en/of die als onwettige handelingen worden beschouwd of zijn verboden door wetten die op deze site van toepassing zijn, inclusief en zonder beperking van:

Handelingen die een breuk vormen van hetzij de privacy (inclusief het uploaden van privé-informatie zonder toestemming van het betreffende individu), hetzij andere juridische rechten van individuen;

Het gebruik van deze site om Nestlé, haar werknemers of andere individuen te schandaliseren of te belasteren, of dusdanig handelen dat de goede naam van Nestlé in diskrediet wordt gebracht.

Het uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen veroorzaken aan de eigendommen van Nestlé of de eigendommen van andere individuen.

Je gaat akkoord met Nestlé dat enige controverse of claim voortkomend uit of betrekking hebbend op het gebruik van deze site wordt behandeld op basis van het Nederlandse recht en onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse gerecht.

Cookies Nestlé maakt gebruik van trackingtechnologie ("cookies"). Het beleid van Nestlé met betrekking tot het gebruik van cookies staat beschreven in het privacy- en persoonlijke informatiebeleid van de Nestlé dat je hier kunt vinden.

Update rechtsverklaring Wij behouden het recht voor om wijzigingen en correcties in deze verklaring aan te brengen. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze en nieuwe aanvullende informatie opnieuw te bestuderen.

® Gedeponeerd Handelsmerk van Société des Produits Nestlé S.A.. Alle rechten voorbehouden.