Sort by
Sort by

We helpen de inkomenskloof voor cacaoboeren en hun omgeving te dichten

Regeneration Income Farmers header

Een innovatief programma om inkomsten te vergroten en kinderarbeid aan te pakken

Cacaoboeren en hun gemeenschap staan voor grote uitdagingen: van armoede en steeds grotere klimaatrisico’s tot een gebrek aan toegang tot financiële diensten en basisbehoeften als schoon water, gezondheidszorg en onderwijs. 

Deze omstandigheden kunnen leiden tot allerlei sociale problemen, zoals het voorkomen van kinderarbeid op familieboerderijen. Wij willen hier iets aan doen, door maatregelen te treffen om kinderarbeid tegen te gaan en te voorzien in een inkomstenbron waarmee families in hun levensbehoeften kunnen voorzien. 
 

Living Income

Het helpen van boeren om een leefbaar inkomen te bereiken

Ons Income Accelerator programma heeft tot doel de leefomstandigheden van cacaoboeren en hun families te verbeteren. Om deze boeren en hun families te helpen slagen, belonen we hen voor de kwaliteit en kwantiteit van hun cacaobonen, maar óók voor landbouwmethoden die goed zijn voor het milieu en de lokale gemeenschap. 

Onze holistische aanpak heeft tot doel om op de lange termijn een positieve impact te maken door de toegang van kinderen tot onderwijs te vergroten. Ook geven we veel aandacht aan nieuwe regeneratieve vormen van landbouw en stimuleren we de gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid. Het programma stimuleert de toepassing van landbouwmethodes die bijdragen aan betere oogsten en een stabiele inkomstenbron voor cacaoboeren, zodat het risico op kinderarbeid wordt verkleind.

We bieden op de volgende manieren ondersteuning aan cacaoboeren en hun families:

  • het stimuleren van schoolgaande kinderen (6 tot 16 jaar) die afkomstig zijn uit deze huishoudens 
  • het introduceren van duurzame landbouwmethodes, zoals snoeien, die bijdragen aan hogere opbrengsten en een betere voedselkwaliteit
  • het bevorderen van agroforestry met als doel de klimaatbestendigheid van gewassen te vergroten, onder meer door het planten van schaduw- en fruitbomen
  • Diversificatie van inkomsten, bijvoorbeeld door het telen van verschillende gewassen, het houden van pluimvee zoals kippen, bijenteelt en het telen van andere producten, zoals cassave

Deze maatregelen zijn een waardevolle aanvulling op de al reeds bestaande ondersteuning door de overheden van Ivoorkust en Ghana, waar verschillende projecten door Nestlé worden gefinancierd, onder meer door het aanbieden van premies voor gecertificeerde cacao. 

De inspanningen van Nestlé hebben door de jaren heen positief verschil gemaakt. We willen echter méér doen. We introduceren daarom een veelomvattend programma dat als doel heeft meer kinderen naar school te krijgen, de levensstandaard van cacaoboeren te vergroten en hun families te ondersteunen.

Mark Schneider CEO van Nestlé

 

Voortbouwen op de ervaringen met het Nestlé Cocoa Plan

Met dit nieuwe initiatief bouwen we voort op de inspanningen die we al langer dan een decennium verrichten om de leefomstandigheden van cacaoboeren in onze bevoorradingsketen te verbeteren als onderdeel van het Nestlé Cocoa Plan. De ervaringen die we hiermee hebben opgedaan, helpen onze aanpak te bepalen, waarbij we focussen op initiatieven die een bewezen positieve impact hebben op de levensstandaard van boerenfamilies en de risico’s op kinderarbeid verkleinen.

Regeneration Income child

 

Terwijl we duurzame vormen van cacaoteelt blijven stimuleren en uitbreiden, zijn we van plan om tegen 2030 1,3 miljard Zwitserse frank te investeren. Dit is een ruime verdrievoudiging van onze bestaande jaarlijkse investeringen.

Uitbreiding Income Accelerator-programma naar 160.000 boerenfamilies

In navolging van een succesvolle pilot met ruim 1.000 boeren in Ivoorkust in 2020, geven we nu het startsein voor een uitbreiding van ons programma in de komende jaren. We evalueren de resultaten van deze testfase en voeren waar nodig aanpassingen door, voordat we het programma tegen 2030 uitrollen onder alle cacaoboeren die onderdeel zijn van onze wereldwijde bevoorradingsketens.

2020
2022
2024
2030
Accelerator Infographic

Financiële prikkels om inkomens substantieel te vergroten

Tijdens de eerste twee jaar kunnen cacaoboeren en hun families jaarlijks tot 500 Zwitserse frank als bonus ontvangen voor deelname aan het programma en door de afgesproken doelstellingen te realiseren. Doordat de inkomens van boeren groeien door aanvullende financiering en de hogere opbrengsten, worden deze incentives op termijn beperkt tot 250 Zwitserse frank.

Betalingen worden rechtstreeks aan huishoudens gedaan via veilige mobiele transacties. Deze worden gelijkelijk verdeeld tussen de boer en zijn echtgenote om de positie van vrouwen te versterken, financiële verantwoordelijkheden te delen en de veerkracht van huishoudens te vergroten.

Living Income female famer

Samenwerking is cruciaal

Dit ambitieuze programma zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze partners. Samen met het Sustainable Trade Initiative (IDH), het International Cocoa Initiative (ICI), de Rainforest Alliance, lokale overheden en boeren zullen we het programma voortdurend monitoren, evalueren en verbeteren om een maximale impact te maken voor de cacaoboeren en hun families.
 

Regeneration beans

Grotere traceerbaarheid en betere transparantie

Dit programma omvat een transformatie van hoe cacao wordt geteeld, zodat we de volledige traceerbaarheid van onze grondstoffen kunnen waarborgen. Dit maakt het mogelijk de transparantie van onze bevoorradingsketen en onze cacaoproducten - van grondstof tot fabriek - in de komende vijf jaar te vergroten. 

Dit zal uiteindelijk resulteren in een grotere ketentransparantie en de kwaliteit van onze verslaglegging vergroten, zowel intern als binnen de gehele sector. Tegelijkertijd bieden we consumenten een beter inzicht in hoe en waar onze producten en ingrediënten worden gemaakt. Dit is een voorwaarde om het risico op kinderarbeid in de cacaoteelt te kunnen verkleinen.

 

Veelbelovende eerste resultaten van de pilots

De laatste data, verzameld en geverifieerd door het KIT Royal Tropical Institute, van onze pilot met 1000 cacao boeren families laat zien dat:

  • Het Income Accelerator Program heeft een positieve invloed op het aantal naar school gaande kinderen binnen families die deelnamen aan de pilot. Deze resultaten zijn hoopgevend wat betreft het voorkomen van kinderarbeid in de cacao-industrie in de regio.
  • Het programma heeft ook een positieve invloed op de betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming over investeringen en inkomsten in de landbouwsector.
  • De financiële beloning die de families ontvangen voor deelname aan het programma leidt tot diversificatie van inkomens en vermindert de kosten van de cacaoteelt en de zorgkosten voor kinderen. Meer dan 96% van de huishoudens zijn nu in het bezit van een mobiele bankrekening, waardoor zij veiliger hun geld kunnen beheren.
  • Het snoeien van cacaoplantages verhoogt de gemiddelde opbrengsten met bijna 20%.

 

Meer weten over Nestlé chocolade? Ga naar https://www.nestle-chocolade.nl/.

Regeneration farmer

Relevante informatie