Sort by
Sort by

Nestlé en Vreugdenhil halveren broeikasgassen boerenbedrijf in 2030

Op weg naar de voedselvoorziening van de toekomst
Vreugdenhil koeien bij zonsopgang
Terug naar persberichten

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods lanceren een groots project voor het reduceren van broeikasgassen binnen de melkveehouderij op basis van regeneratieve landbouwprincipes in Nederland. Dit is onderdeel van de Nestlé Global ambitie om tegen 2050 netto-nul emissie te bereiken. Nestlé, Vreugdenhil Dairy Foods, Wageningen University en een kleine groep van 17 enthousiaste pilot boeren werken aan een aanpak die samenwerkt mét de natuur, het zogenaamde regeneratieve boeren. Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods breiden het project op termijn uit om meer dan 250 boerenbedrijven met kennis en financiële middelen te ondersteunen om de transitie te maken naar een regeneratieve melkveehouderij. 

Regeneratieve landbouw
In de afgelopen maanden hebben in Nederland 17 voorlopende melkveehouderijen de eerste stappen gezet in de transitie om de broeikasgassen te halveren. Dit doen we door gezamenlijk de verschillende bronnen van broeikasgassen in kaart te brengen en deze te reduceren. Vervolgens passen we principes van regeneratieve landbouw toe. Zo verbeteren we de bodem- en waterkwaliteit, vergroten de biodiversiteit en optimaliseren van landbouwprocessen. Samenwerking en kennisdeling zijn hierin essentieel. 

We werken veelal volgens het learning by doing principe. Vanuit de wetenschap implementeren we maatregelen in de praktijk, maar omdat elke boerderij anders is, bestaat er geen onze-size-fits-all aanpak. “Regeneratieve landbouw vraagt om een collectieve ketenbenadering, willen we impact maken. Daarom zijn we trots dat we samen met onze melkveehouders en Nestlé met een aanpak komen die dit mogelijk maakt", stelt Albert de Groot, CEO van Vreugdenhil. 

Een van de voorbeelden is het inzaaien van grasklaver dat zorgt voor verminderd gebruik van kunstmest wat tot een CO2-reductie leidt. Ook is bekend dat percelen met grasklaver smakelijker worden gevonden door het vee en dat er een hoger eiwitgehalte wordt verkregen in het kuilgras.

‘’Nederland is één van de belangrijkste agrilanden voor Nestlé wereldwijd. Op basis van de eerste succesvolle implementaties en een breed enthousiasme bij alle betrokkenen gaan we het project stapsgewijs breder uitrollen onder nog eens 250 melkveehouderijen. We willen impact maken en daarom investeren we de komende jaren gezamenlijk ruim 50 miljoen euro om onze ambitie, om tegen 2030 onze broeikasgassen te halveren, te realiseren.”, aldus Nikki Adamo, CEO Nestlé Nederland. 

Samenwerking in de hele keten
In deze tijd waarin boeren regelmatig in de spotlight staan, is het extra belangrijk om samen te werken aan de voedselvoorziening voor en van de toekomst. De pilotgroep bestaat uit boerenbedrijven op verschillende grondsoorten (klei, veen, zand) en met verschillende strategieën (van extensief tot intensief). Deze pilotbedrijven worden intensief begeleid en de investeringen die nodig zijn voor de transitie om de broeikasgassen te reduceren, worden gefinancierd door Nestlé en Vreugdenhil. Dit gebeurt samen met wetenschappers van Wageningen University die het project nauwkeurig monitort en kennis deelt. Om de broeikasgassen op het boerenbedrijf te halveren, is samenwerking in de hele keten nodig. Zo wordt er binnen het project samengewerkt met verschillende erfbetreders zoals teeltbedrijven mengvoerbedrijven, leveranciers van technologie en adviseurs. Ook voor deze bedrijven geldt dat regeneratieve landbouw en circulariteit belangrijke vertrekpunten zijn voor de zuivelsector van de toekomst.  

Maatwerk voor de boer
In de transitie die de pilot boeren doormaken met hun onderneming, hebben zij de regie.  In samenwerking met de boer wordt een op maat gemaakt advies opgesteld, de zogenaamde ‘menukaart’. Hierin staan verschillende manieren waarop de boer het bedrijf toekomst bestendig kan maken door de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. De boer weet zelf het beste wat werkt en past bij de bedrijfsvoering en kiest uit deze menukaart de maatregelen die toegepast gaan worden. 

Tim van Noord, melkveehouder in Hellouw: “Het boerenbedrijf heb ik overgenomen van mijn vader en die heeft het weer van zijn vader overgenomen. Ik wil dat ook mijn kinderen een toekomst hebben in dit bedrijf en daarvoor is verandering nodig. Nestlé en Vreugdenhil geven mij de financiële middelen en kennis om deze transitie door te maken en dat voor een langere periode tot aan 2030. Ik sta er niet alleen voor, we doen het samen.”

Nestlé’s ambitie: netto-nul emissie in 2050
Klimaatverandering vormt een risico voor de toekomst van voedsel, daarbij zijn voedselproductie en -consumptie een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Het project voor regeneratieve landbouw is onderdeel van een grotere beweging binnen Nestlé die zich inzet om haar broeikasgassen tegen 2030 te halveren om tegen 2050 netto nul emissie te bereiken. Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten uit de eigen keten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen. Nestlé stimuleert regeneratieve landbouw in haar wereldwijde voedselproductieketen met projecten zoals het NESCAFÉ plan 2030, om de koffieteelt te verduurzamen, het ‘Income Accelerator Programma’, om boeren te helpen bij de overgang naar duurzame cacaoteelt en nu in Nederland door de transitie mogelijk te maken om de broeikasgasemissies in 2030 te halveren bij melkveehouderijen.   

Vreugdenhil’s ambitie: CO₂ neutraal van gras tot glas in 2050
Vreugdenhil Dairy Foods heeft de afgelopen jaren samen met alle partners in de keten waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer melkveehouders zetten zich in om de natuur te beschermen en te herstellen. In 2021 nam bijna 70% van onze melkveehouders extra maatregelen zoals weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en de aanleg of bescherming van andere landschapselementen, om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Onze ambitie is om CO₂ neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Samen met interne en externe stakeholders werken we in diverse projecten, waarvan het regeneratieve landbouwproject met Nestlé een belangrijke is, om deze ambitie vorm te geven. Ruim 94% van de melkveehouders die hun voedingsrijke product aan Vreugdenhil leveren doet mee aan ons duurzaamheidsprogramma.