Sort by
Sort by

Programma: Low Carbon Farming

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods werken samen aan het reduceren van broeikasgassen binnen de melkveehouderij. In het programma ‘Low Carbon Farming’ worden principes van regeneratieve landbouw toegepast. Wetenschappers van Wageningen University & Research zijn betrokken bij het programma om onder andere kennis te delen over te nemen maatregelen en over monitoring. Daarnaast ondersteunt WUR in de ontwikkeling van een breed toepasbare aanpak zodat elke boer een op maat gemaakt plan kan opstellen om deze ook daadwerkelijk te implementeren.  
Koeien LCF 2030

Doel van het programma: 50% broeikasgasreductie in 2030 

Het doel van het programma is om de transitie mogelijk te maken naar een melkveehouderij met een 50% lagere footprint in 2030. Dit doen we mede op basis van regeneratieve landbouw principes. De melkveehouders worden intensief begeleid en de investeringen die nodig zijn voor de transitie om de broeikasgassen te reduceren, worden gefinancierd door Nestlé en Vreugdenhil. Om onze ambitie te realiseren investeren we gezamenlijk ruim 50 miljoen euro in het programma 'Low Carbon Farming'.  

Onze aanpak: de boer staat centraal & samenwerking is cruciaal 

In de transitie die de melkveehouders doormaken met hun onderneming, hebben zij de regie. Elk bedrijf is anders en heeft daardoor een andere aanpak nodig. Zo verschillen bedrijven in grondsoort (klei, veen en zand) en in strategie (van intensief tot extensief). In samenwerking met de boer wordt een op maat gemaakt advies opgesteld. De boer bepaalt uiteindelijk welke maatregelen op te nemen in de bedrijfsvoering.  

Om de broeikasgasreductie te realiseren is samenwerking in de hele keten cruciaal. Daarom wordt er binnen het project samengewerkt met verschillende erfbetreders zoals teeltbedrijven, mengvoerbedrijven, leveranciers van technologie, banken en adviseurs. Ook voor deze bedrijven geldt dat regeneratieve landbouw en circulariteit belangrijke vertrekpunten zijn voor de zuivelsector van de toekomst.  

De pilotgroep: learning-by-doing principe 

In 2021 zijn we van start gegaan met een kleine groep van 17 enthousiaste pilot boeren. Begin dit jaar zijn hier 33 gedreven melkveehouders bijgekomen. Uiteindelijk willen we tegen 2030 meer dan 250 melkveehouders begeleiden en financieel ondersteunen om de transitie te maken naar een melkveehouderij met 50% minder uitstoot van broeikasgassen. We volgen hierbij het learning-by-doing principe. De wetenschappelijk onderbouwing van Wageningen University & Research vormt de basis van de te nemen maatregelen op de melkveebedrijven. WUR speelt een belangrijke rol bij de monitoring van de resultaten en de evaluatie van de aanpak. De opgedane kennis en praktijkervaring wordt weer gebruikt voor de melkveehouders die zich recent hebben aangesloten. Zo kunnen we steeds sneller en efficiënter melkveehouders helpen om de transitie te maken.