Sort by
Sort by

Regeneratieve landbouw

sustainability-nature-agriculture-farm-article-header-fw
Uit onze Net Zero-routekaart blijkt dat bijna twee derde van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de landbouw. Het verminderen van deze emissies is daarom één van onze belangrijkste doelstellingen. Een manier om dat te bereiken, is het stimuleren van regeneratieve landbouw. Dit is een landbouwmethode die goede mogelijkheden biedt om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, lokale gemeenschappen te ondersteunen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Regeneratieve voedselsystemen op grote schaal bevorderen

20 %
50 %

Wat is regeneratieve landbouw?

De afgelopen decennia is de bodem door ons op een chemische manier bewerkt, dit heeft een negatief effect gehad op de biodiversiteit. Daarnaast heeft dit ertoe geleid dat de bodem vaak uit balans is, waarbij mineralen weg zijn en het leven in de bodem is verminderd. Regeneratieve landbouw probeert de bodem weer te herstellen, dat tot doel heeft de bodemkwaliteit te vergroten, de waterbevoorrading te beschermen en biodiversiteit te bevorderen. Door een betere bodemkwaliteit kan er meer koolstof in de bodem worden opgeslagen, wat zorgt voor het terugdringen van de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer en zo een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Een gezondere bodem zorgt daarnaast ook voor betere oogsten, zodat boeren beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De 4 belangrijkste pijlers van regeneratieve landbouw

 • Biodiversiteit
  We willen de biodiversiteit van planten en dieren zowel onder- als bovengronds vergroten. Dit doen we door te helpen bij het herstellen van belangrijke ecosystemen door het planten van meer dan 200 miljoen bomen op boerderijen en gebieden waar we onze producten oogsten. Zo worden onder meer schaduw- en fruitbomen geplant in gebieden waar cacao wordt geteeld. Het doel hiervan is om bij te dragen aan een hogere levensstandaard voor boeren en een betere bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook aan het verbeteren van de nutriëntenkringloop, wat betekent hoeveel organische stof — dat wil zeggen koolstof, stikstof en fosfor — wordt opgenomen en opgeslagen in de bodem.
  sustainability-nature-biodiversity-card-bottom
 • Bodem
  We helpen bij het opschalen van van landbouwmethodes die een bijdrage leveren aan een betere bodemkwaliteit en die de hoeveelheid organische stof in de bodem vergroten. Hieraan geven we invulling met behulp van regeneratieve landbouwmethodes via ons Farmer Connect-programma, waarbij we samenwerken met ruim 500.000 leveranciers en lokale gemeenschappen.
  sustainability-nature-soil-card-bottom
 • Water
  We willen het gebruik van chemische middelen in de landbouw verkleinen en organische bemesting, natuurlijk plaagbeheer en irrigatietechnieken bevorderen. De bescherming van de waterkwaliteit en natuurlijke waterbronnen is cruciaal om de veerkracht van de natuur te vergroten. We weten dat we een verantwoordelijkheid hebben bij de bescherming, het herstel en het vernieuwen van deze waterbronnen: in Nestlé Waters (onze gebottelde wateractiviteiten), in onze bevoorradingsketen en in lokale gemeenschappen waar onze activiteiten impact hebben.
  sustainability-nature-water-card-bottom
 • Zuivel
  We willen het houden van vee integreren met betere begrazing van landbouwgebieden. Regeneratieve landbouw betekent in deze zin dat we de veehouderij willen omvormen naar een sector waarin er sprake is van Low Carbon Farming (landbouw met lage koolstof uitstoot). We richten ons onder meer op de inrichting van bosweides waar bomen worden geplant en waar vee kan grazen, waar sprake is van verschillende teeltvormen en verschillende bodembedekkers groeien en een verbeterd mestbeheer wordt toegepast.
  sustainability-nature-livestock-card-bottom

Nestlé en regeneratieve landbouw

We zijn ons ervan bewust dat regeneratieve landbouw een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de bodemkwaliteit, het waterbeheer en de biodiversiteit. Deze drie elementen zijn de basis van duurzame voedselsystemen en voor het realiseren van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen. Daarom investeren we tot 2025 1,2 miljard Zwitserse frank om regeneratieve landbouw in onze hele waardeketen te integreren. 

In deze aanpak staan boeren centraal, door de ontwikkeling van oplossingen die goed passen bij hun regio en de gewassen die zij telen. Meer dan 500 specialisten en ruim 4.500 Nestlé werknemers zijn betrokken bij deze transitie.

Uitgangspunt van deze strategie zijn pilots in samenwerking met lokale boeren om nieuwe technologieën en oplossingen te valideren. Als deze pilots succesvol verlopen, breiden we deze uit naar voorbeeldboerderijen en agrarische ondernemers of ondernemende boeren in verschillende landen en regio’s, omdat bodemkenmerken en weersomstandigheden vaak verschillen. Vervolgens schalen we op naar een grotere community van agripreneurs om hen te helpen hun verdienmodellen te ontwikkelen en verbeteren. We hebben de intentie om deze aanpak uit te rollen als onderdeel van ons Farmer Connect-programma.

Daarnaast stimuleren we standaardisering in de sector en de totstandkoming van gemeenschappelijke raamwerken en statistieken voor regeneratieve landbouw.

Een eerlijke transitie

In regeneratieve voedselsystemen staan mensen centraal. Zodat zij op een goede en eerlijke manier in hun levensbehoeften kunnen voorzien en zichzelf en hun families kunnen onderhouden.

De weg naar regeneratieve landbouw is een lange reis met veel uitdagingen. We helpen boeren bij deze transitie door financiële ondersteuning te bieden, goede landbouwmethodes te belonen en technische en wetenschappelijke kennis in te zetten. Dit doen we om een bijdrage te leveren aan een eerlijke transitie naar regeneratieve voedselsystemen.

We doen er alles aan om boeren hierbij te ondersteunen door middel van:

 • Bescherming en naleving van mensenrechten
 • Het bieden van wetenschappelijke en technologische ondersteuning
 • Het bieden van financiële ondersteuning
 • Het uitkeren van premies voor regeneratieve landbouwproducten